Mật độ xây dựng là gì? Quy định và cách tính mới nhất

Bất kỳ một công trình nào muốn xây đựng đều phải dựa trên quy chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ xây dựng ban hành